Põhikiri

Mittetulundusühingu

EESTI  REHABILITATSIOONIASUTUSTE  LIIT


I ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit (edaspidi „Liit”) on vabatahtlikkuse alusel  asutatud mittetulundusühing.

1.2. Liidu asukoht on  Tallinn, Eesti Vabariik.

 

II LIIDU EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Liidu eesmärk on avalikkusele  rehabilitatsiooniteenuste olulisuse teadvustamine, osalemine erivajadusega inimestele seadusega ettenähtud rehabilitatsiooniteenuste osutamise mõistuspärases korraldamises, teenuse osutamisel  võimalike tekkivate probleemide ennetamine ja tekkinud probleemide lahendamine koostöös sotsiaalministeeriumiga .

2.2. Liidu ülesanneteks  on:

2.2.1. Vabariigis ühtse rehabilitatsioonisüsteemi ja – poliitika, teenuste  osutamise korraldamise ja  taseme pidevaks arenguks  ja uute meetodite väljatöötamiseks  ettepanekute tegemine;

2.2.2. Liidu liikmete tegevuse tulemuste üldistamine ning kogutud teabe  edastamine oma liikmetele, samuti kaasaegsete töökogemuste ja efektiivsete meetodite kohta mujalt maailmast  teabe kogumine  ja edastamine liikmetele;

2.2.3. Vajalike  koolituste organiseerimine;

2.2.4. Teabe levitamine  läbi kirjastustegevuse Liidu liikmete vajadusteks;

2.2.5. Suhtlemine teiste kutse- ja erialaliitudega.

 

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Liidu liikmeks võivad olla asutused ,kellel on majandustegevuse registris tegevusalana registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutamine.

3.2. Liidu liikmeks vastuvõtmine toimub avalduse alusel. Vastuvõtmise otsustab Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

3.3. Liidul on sisseastumis-ja liikmemaks, mille suuruse kehtestab üldkoosolek oma otsusega.

3.4.  Sisseastumis-ja liikmemaks kehtestatakse kindla summana, liikmemaks arvestuslikult aasta kohta

3.5.  Sisseastumis-ja -liikmemaks peab olema kõigile Liidu liikmetele ühesugune.

3.6. Liikmemaksu tasuvad liikmed kahes võrdses osas pooleaasta kaupa iga poolaasta esimesel kuul.

3.7. Sisseastumismaks tasutakse Liidu pangakontole  ja maksedokument lisatakse sisseastumisavaldusele. Kui avaldajat liikmeks vastu ei võeta, tagastatakse liikmemaks 3 kalendripäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

3.8. Liidu liikmele võib üldkoosoleku otsusega panna täiendavaid rahalisi kohustusi, kui  selle arvel tehakse toiminguid, mis on kooskõlas Liidu eesmärgiga. Sellisel juhul peab täiendav kohustus olema kõigile Liidu liikmetele ühesugune.

3.9. Liidu liikmetel on õigus:

3.9.1. osaleda üldkoosolekul; saada soovi korral  pärast 7 päeva möödumist üldkoosolekust kätte koosoleku protokolli või selle vajaliku osa ärakiri;

3.9.2.esitada oma kandidaate valimistel Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3. 9.3. saada teavet Liidu tööst ja andmeid finantsmajandusliku tegevuse kohta.

 

3.10. Liidu liikmetel on kohustus:

3.10.1. aktiivselt osa võtta Liidu tööst suunates oma esindajaid osalema üldkoosoleku otsuse alusel loodud komisjonidesse;

3.10.2. täita Liidu põhikirja nõudeid;

3.10.3. tasuda tähtaegselt liikmemaksu ja  täita üldkoosoleku otsuseid täiendavate maksete osas.

3.10.4. teha ettepanekuid ja esitada arvamusi eesmärgipärase tegevuse parendamiseks

3.11. Liidu liikmelisus võib lõppeda Liidust väljaarvamisega või väljaastumisega. Mõlemal juhul teeb sellekohase otsuse üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

3.12.  Väljaastumiseks on vajalik esitada Liidu juhatusele  kirjalik avaldus. Välja astuda sooviv Liidu liige peab väljaastumise ajaks täitma kõik väljaastumisele eelnenud ajal Liidu ees tekkinud kohustused, eriti varalised kohustused.

3.13. Üldkoosolek võib juhatuse ettepanekul oma otsusega Liidu liikme Liidust välja arvata, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga;  kui liige on korduvalt ja/või oluliselt rikkunud oma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi, kui liige oma tegevuse või tegevusetusega kahjustab oluliselt Liidu mainet, Liidu eesmärkide saavutamist või Liidu ülesannete täitmist, kui  Liige ei vasta põhikirjas sätestatud Liidu liikmele kehtestatud tingimustele, kui Liidu liige on vähemalt kaheks järjestikuseks tähtajaks jätnud tasumata liikmemaksu; jätnud  ettenähtud tähtajaks sisseastumismaksu.

3.14. Väljaastunud või väljaarvatud liikmel ei ole õigus osalusele Liidu varast.

 

IV LIIDU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. Liidu kõrgemaks organiks on  liikmete üldkoosolek, millest võtavad osa liikmete volitatud esindajad.

4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, saates kõigile liikmetele nende liikmete nimekirja kantud aadressidel välja koosoleku kokkukutsumise teated.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kohalviibivate liikmete arvust, tingimusel, et üldkoosoleku kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid; Üldkoosolekul on õigus otsustada kõik Liidu  tegevusse puutuvad küsimused.

4.4. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised. Üldkoosoleku toimumisest teatatakse ette vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist;

4.5. Erakorralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt  1/10 liikmete või juhatuse taotluse alusel. Liidu üldkoosoleku otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega, välja arvatud nendes küsimustes, kus põhikirja või seadusega on ettenähtud teisiti. Üldkoosoleku otsusel võib hääletamine toimuda salajasena;

4.5.  Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda juhatuse või liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.

4.6. Üldkoosolekul mitteosalenu võib otsustustes osaleda, kui ta saadab selgelt väljendatud otsuse  digitaalallkirjaga hiljemalt koosoleku toimumise päevaks.

 

4.7.   üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.7.1.  põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmine;

4.7.2. Liidu eesmärgi muutmine;

4.7.3. Uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete väljaarvamise juhatuse otsuse kinnitamine;

4.7.4. Uute liikmete sisseastumisavalduste ja väljaarvamise ning väljaastumis-avaldustega seoses tekkivate vaidluste lahendamine

4.7.5. Kontrolliva organi ja likvideerijate ning likvideerimise korra kindlaksmääramine;

4.7.6. Aastaaruande, eelarve ja Liidu tegevuse kontrollimise tulemuste kinnitamine ning likvideerijate ettepanekul Liidu vara kohta otsuse tegemine;

4.7.7. Juhatuse arvulise koosseisu, liikmete ja  esimehe ning  tööjaotuse ja tegevusaja kindlaksmääramine;

4.7.8. Juhatuse poolt esitatud palgaliste töötajate koosseisunimestiku ja ametipalkade kinnitamine;

4.7.9. Vara võõrandmise üle otsustamine ja selleks volituste andmine ning finantsmajandusliku tegevuse revideerimise korra määramine;

4.8. Liidu lõpetamise, samuti ühinemise ja jagunemise otsustamine.

4.9.Üldkoosolekute vaheajal juhib ja esindab Liitu juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatus on 1 kuni 3 liikmeline.

4.10. Juhatuse töökord:

4.10.1. Juhatus annab oma tegevusest liikmetele regulaarselt aru korralistel üldkoosolekutel, liikmete põhjendatud nõudmisel ka muul ajal;

4.10.2. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel korralistena vähemalt üks kord kvartalis ja erakorralistena.

4.10.3. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsusel saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl;

4.10.4.  Juhatuse on otsustusvõimeline, kui kolmeliikmelise juhatuse puhul on kohal on vähemalt 2 liiget;

4.10.5.       Juhatuse esimees võib esindada Liitu ainuisikuliselt. Teised juhatuse liikmed võivad esindada Liitu kahekesi  koos.

 

4.10.6.       Juhatuse ülesanneteks on:

4.10.6.1.        Liidu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vaheajal.

4.10.6.2.        Liidu esindamine suhetes kolmandate isikutega

4.10.6.3.       Lepingute sõlmimiseks volituste andmine juhatuse esimehele kui on tegemist   kohustuste võtmisega summas üle 1000 euro.

 

4.10.7.       Liidu juhatuse esimees:

4.10.7.1.        Esindab ainuisikuliselt Liitu, korraldab varade arvestust  ning tagab Liidu raamatupidamise korraldamise.

4.10.7.2.        Korraldab juhatuse tööd ja organiseerib Liidu põhikirjajärgsete ülesannete täitmist ja korraldab igapäevast asjaajamist

4.10.7.3.        On Liidu tegevuse juhtijaks üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku vahelisel ajal.

4.10.7.4.        Kirjutab alla Liidu nimel sõlmitavatele lepingutele, sealhulgas  Liidule võetavate  kohustuste puhul  kuni 1000 euro ulatuses iseseisvalt, üle 1000 euro  juhatuse otsusel.

 

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

5.1.            Liidu vara moodustub:

5.1.1.      liikmete sisseastumismaksudest;

5.1.2.      liikmete liikmemaksudest;

5.1.3.      põhikirjalisest tegevusest;

5.1.4.       annetustest;

5.1.5.      projektidest ja  muudest sissetulekutest.

5.2.            Liit kasutab oma vara ainult põhikirjas sätestatud eesmärkidel.

5.3.  Liidu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vähemalt üks kord aastas üldkoosoleku poolt volitatud revident, kes määratakse kolmeks aastaks. Tulemused esitatakse üldkoosolekule.

 

VI LÕPETAMINE

6.1.            Liit lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muul seaduses ettenähtud alusel.

6.2.            Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, mille läbiviimiseks üldkoosolek nimetab kolm likvideerijat.

6.3.             Pärast võlgade sissenõudmist, vara müüki ja võlausaldajate nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Liidu lõpetamisotsuse kuupäeval liikmeks olevate isikute vahel.

Comments are closed.