Avaleht


ERL 2022 aasta suveseminar toimub 17-19.08.2022 Värskas. Võõrustajaks on Värska SPA.

Seminari ajakava.

MTÜ Eesti  Rehabilitatsiooniasutuste Liit on vabatahtlik rehabilitatsiooniasutuste ühendus.

Asutuse liitumise eelduseks on majandustegevuse registris tegevusalana rehabilitatsiooniteenuse osutamise olemasolu

Asutamise aeg:26.06.2012.a.

Asutajaliikmed:

  • Adeli Eesti OÜ
  • AS Värska Sanatoorium
  • SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

MTÜ asutamise ajend-rehabilitatsiooniasutusi esindava läbirääkimispartneri vajadus suhtlemisel SKA ja SM-ga.

Visioon- riikliku tasakaalustatud rehabilitatsioonisüsteemi arengule kaasa aitamine. Tasakaalustatus s. o. nii kliendikesksus  kui teenuse osutajate arengu toetamine ja soodustamine.

Missioon-ühiste seisukohtade kujundamine  rehabilitatsiooniteenuse ja –süsteemi kohta. Avalikkuse teavitamine ja seadusandjale ettepanekute tegemine toimiva rehabilitatsioonisüsteemi ja poliitika  kujundamiseks .Liidu liikmete omavaheilne koostöö kliendile parima teenuse osutamise eesmärgil

Tegevuse eesmärgid:

  1. Ühtsete seisukohtade kujundamine rehabilitatsioonipoliitika ja süsteemi võtmeküsimustes
  2. Avalikkusele rehabilitatsioonisüsteemi laiem tutvustamine.
  3. Seadusandjale ettepanekute tegemine rehabilitatsioonipoliitika ja süsteemi kujundamise osas
  4. Liidu liikmete töökogemuse üldistamine, koolitusvajaduse selgitamine ning koolitusvõimaluste kohta teabe kogumine ja edastamine, vajalike koolituste organiseerimine
  5. Teabe levitamine läbi kirjastustegevuse
  6. Koostöö teiste erialaliitude ja seltsidega.

Comments are closed.