ERL pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste hindadega

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste hindadega

Käesolevaga pöördub Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit ettepanekuga korrigeerida juba alates 2008-st aastast kehtivad rehabilitatsiooniteenuste hindasid.  Oleme korrigeerimise vajalikkusele juhtinud tähelepanu juba mõnda aega.

Meile ei ole teada, et ühegi teise teenuse hind oleks olnud nii pikalt korrigeerimata. Meie hinnangul on juba täna teenuse hind kas omahinna lähedal või alla selle. Igapäevase majandustegevuse tagamiseks osutavad asutused üha enam  teisi teenuseid ning nende osakaal asutuste käibesse kasvab ja rehabilitatsiooniteenuste  osakaal väheneb.

Teenuste korrigeerimata jätmise tagajärjed on:

  • Tulevikuperspektiivi puudumine;
  • Arendus- ja investeerimistegevuse vähendamine või  lõpetamine;
  • Majandustegevuse halvenemine, sellest ka asutuste loobumine teenuste osutamisest;
  • Heade spetsialistide motivatsiooni kadumine ja lahkumine;
  • Teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi halvenemine;

Kuna hetkel puudub ja meile ei ole teada ka teenuste hinna aluseks olev kulupõhine arvestusmudel, siis teeme ettepaneku lähtuda Haigekassa samalaadsete teenuste hinnast. Selle põhjuseks on, et samalaadseid teenused osutavad tihti samad spetsialistid, personalikulude komponent on teenuste omahinnas kõige suurema osakaaluga. Oleme analüüsinud samalaadsete teenuste hinnatasemeid Haigekassas (vt allpool).

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit teeb ettepaneku kehtestada rehabilitatsiooniteenustele alates 1.1.2014 järgnevad hinnad:

1.                  Füsioteraapia  (2001), logopeedi (2013), psühholoogi (2010), psühholoogi perenõustamise (2011), tegevusterapeudi (2003) teenuste hinnad võrdsustada  haigekassa samalaadsete teenuste hindadega;

2.                  Eripedagoogi (2007) teenuse hind võrdsustada haigekassa kõneravi teenuse hinnaga;

3.                  Ülejäänud teenuste hinnad tõsta  vastavalt rehabilitatsiooni  ja Haigekassa samalaadsete teenuste keskmise hinna vahe koefitsiendi  30,86%   võrra.

4.                  Tühistada füsioteraapia teenusele (kood 2001) Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusega nr 256 kehtestud piirang, mis on  liikumispuudega inimesi diskrimineeriv ning teenuse tulemuslikkust oluliselt halvendav.

Juhime tähelepanu, et viide võimalikule lahendusele Astangu KRK projekti „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2013“  kaudu ei ole õige, kuna see puudutab ainult osasid teenusevajajaid.


Comments are closed.