Asutuste vahelise koostöölepingu tekstid on valminud

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit tellis oma liikmetele koostöölepingu teksti komplekse sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Nimetatud leping on mõeldud kahe rehabilitatsiooniasutuse vahelise tegevuse reguleerimiseks , kus üks asutus ostab oma kliendile teiselt asutuselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Lepingus on reguleeritud osapoolte vahelised kohustused ja nõuded, tellimuse esitamise kord ja protseduurireeglid. Lepingu ja tema lisade tekstid asuvad ERL pilvekataloogis, millele juurdepääs on ainult liidu liikmete volitatud esindajatel.

18.märtsil toimus Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu juhatuse laiendatud koosolek Maarja Külas. Sellel arutati ka tegevusi seoses sotsiaalse rehabilitatsiooni muutunud nõuetega ning variante nende täitmiseks.

Käesolevast aastast hakkas kehtima nõue, et asutus, kuhu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele õigustatud isik pöördub teenuse saamiseks, on kohustatud osutama kompleksset sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, see tähendab et asutus peab tagama kliendi rehabilitatsiooniplaanis või SKA juhtumikorraldaja poolt koostatud tegevuskavas toodud kõikide teenuste osutamise.

Asutused on spetsialiseerunud sageli erinevatele teenustele ning arvestades kehtivaid haridusnõudeid ja spetsialistide puudust, siis ei ole paljudes rehabilitatsioonimeeskondades kõiki spetsialiste. Samas on ka asutusi, kus osutatakse teenust vaid ambulatoorselt ning teatud teenuste puhul on efektiivsem kasutada perioodilist statsionaarset teenust.

Selleks, et tagada kompleksne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine, otsustati teha koostööd liidu liikmete vahel ja tellida ühiselt selle tegevuse reguleerimiseks lepinguvorm.

Selline koostöö võimaldab liidu liikmetel tagada tegevuskavas märgitud teenuste osutamine täies ulatuses.

Lepingu tekst on mõeldud kasutamiseks ainult liidu liikmete poolt ja nende vahel.

 

Comments are closed.